Author name: admin

สัญลักษณ์ที่ปรากฎในแบบสถาปัตยกรรมบ้าน

โดยเบื้องต้นแบบก่อสร้างที่ถูกต้องจะต้องมีรายชื่อ เลขประจำตัว และลายเซ็นของสถาปนิกและวิศวกร และมีใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานราชการ ซึ่งมีอายุ 1 ปี จึงควรให้ผู้รับเหมาต่ออายุใบอนุญาตก่อนหมดอายุเสมอ โดยแต่ละบริษัทอาจมีการใช้ฟอร์มของแบบก่อสร้างแตกต่างกัน แต่มีหัวข้อสำคัญที่ควรมี คือ รูปแบบการก่อสร้าง, สถานที่ก่อสร้าง, เจ้าของ, สถาปนิก, วิศวกรโยธา, วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรสุขาภิบาล, เขียนแบบ, วันที่ และแผ่นที่ พร้อมกับกำกับมาตราส่วนของแผนผัง และบอกรหัสและหมายเลขแบบแปลนว่าเป็นในส่วนของงานระบบอะไร โดยจะแบ่งออกเป็น รหัสตัวอักษร ความหมาย A แบบสถาปัตยกรรม S แบบวิศวกรรมโครงสร้าง EE แบบระบบไฟฟ้า SN แบบประปา-สุขาภิบาล ตัวอย่างการเขียนแบบบ้านเบื้องต้น นอกจากรายละเอียดสำคัญที่อยู่ในหัวกระดาษแล้ว อีกหนึ่งส่วนประกอบก็คือองค์ประกอบต่าง ๆ ของบ้าน อาทิ คาน เสา โครงสร้างต่าง ๆ ซึ่งในส่วนนี้จะถูกจัดยู่ในส่วนของแบบสถาปัตยกรรม แบบสถาปัตยกรรม แบบสถาปัตยกรรมคือรายละเอียดที่สถาปนิคจะเป็นผู้จัดการในส่วนนี้ ซึ่งจะเป็นเรื่องของการออกแบบตัวบ้าน ขนาดจำนวนห้อง รวมถึงความสวยงามหน้าตาของบ้าน ซึ่งจะประกอบไปด้วย แบบขยาย เสมือนการ Zoom เข้าไปดูรายละเอียดเป็นส่วน ๆ …

สัญลักษณ์ที่ปรากฎในแบบสถาปัตยกรรมบ้าน Read More »

การเตรียมงานก่อสร้าง

การก่อสร้างอาคาร คืองานก่อสร้างที่ระบุในแบบก่อสร้างอาคาร และรายการประกอบ แบบเอกสารแนบสัญญา รวมทั้งงานประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร การทางานจึงต้องมีลำดับขั้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดเวลาการทำงาน เกิดผลงานที่ดี มีคุณภาพงานก่อสร้างเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด การเตรียมสถานที่ก่อสร้างอาคาร และการศึกษาแบบก่อสร้างอาคารรายการประกอบแบบ เอกสารแนบสัญญา เพื่อเตรียมขั้นตอนการก่อสร้างอาคารและการจัด เตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ให้เหมาะสม กับการดำเนินงานก่อสร้างอาคารการเตรียมสถานที่ก่อสร้างอาคาร หมายถึง การศึกษาสภาพบริเวณสถานที่ที่จะทำการ ปลูกสร้างอาคาร เพื่อสำรวจ ตรวจสอบ แนวเขตที่ดิน ให้ตรงกับเอกสารสิทธิ์ถือครองที่ดิน โดยขอรายละเอียดจากเจ้าของที่จะปลูกสร้างอาคาร เช่น เอกสารสิทธิ์ถือครองที่ดินโฉนดที่ดินมาประกอบกับแบบการก่อสร้างอาคาร รายการประกอบแบบ ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารและให้เจ้าของที่จะปลูกสร้างอาคารมาชี้บริเวณและแนวเขตที่ดิน เพื่อเป็นการยืนยันและป้องกันการก่อสร้างอาคารผิดพื้นที่ เมื่อทำการสารวจ ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ควรดูแลหมุดแนวเขตให้อยู่ในสภาพเดิมตรงตามรังวัด แล้วจึงทำการปรับสภาพพื้นที่ เช่นการตัดหรือถมดินบริเวณให้ได้ระดับดินตามแบบที่กำหนดการกาหนดแนวรั้วและที่ดินข้างเคียงตลอดจนสาธารณูปโภคที่มีความจำเป็นในการอำนวยความสะดวกระหว่างทำการก่อสร้างอาคาร การสำรวจหลักเขตที่ดินการสำรวจตรวจสอบแนวหมุดหลักเขตที่ดิน เป็นการตรวจสอบพื้นที่ให้ตรงกับเอกสาร สิทธิ์ในการถือครองที่ดิน โฉนดที่ดิน ด้วยการตรวจสอบหมุดหลักเขตที่ดินโดยการนำชี้หมุดหลักเขตของเจ้าของที่ดินที่จะปลูกสร้างอาคารว่าหมุดหลักเขตที่ดิน ที่ปักไว้แต่เดิมมีตัวเลขหรือตัวอักษรตรงกับตัวเลขหรือตัวอักษรในเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดิน โฉนดที่ดินหรือไม่ และหมุดหลักเขตที่ดินถูกต้องตรงตามเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดินโฉนดที่ดิน ไม่มีการเคลื่อนย้าย หรือหากไม่แน่ใจควรให้เจ้าของที่ดินทำการติดต่อเจ้าพนักงานที่ดิน เพื่อทำการรังวัดตรวจสอบแนวหมุดหลักเขตที่ดิน พร้อมทั้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงเข้าร่วมทำการ สำรวจตรวจสอบแนวเขตที่ดิน และลงนามรับรองแนวเขตที่ดินการรักษาหมุดหลักเขตที่ดิน เจ้าของที่ดินข้างเคียงเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในการรักษาหมุดหลักเขตที่ดิน ไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายหมุดหลักเขตที่ดินโดยจะต้องคอยตรวจสอบความมั่นคงของหมุดหลักเขตที่ดินให้อยู่ตรงตามตำแหน่ง ตรงกับเอกสารสิทธิ์ถือครองโฉนดที่ดินซึ่งอาจเกิดจากคนทำการขุดย้ายหมุดหลักเขตที่ดิน …

การเตรียมงานก่อสร้าง Read More »

micropile-sanmina-cover1

แซนมินา-ไซ ซิสเท็มส์(ประเทศไทย) | micro pile i22x22 | ไมโครไพล์ | เสาเข็มไมโครไพล์

LOCATION : 90 หมู่ที่ 1 ติวานนท์ บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี, ปทุมธานี โดยมีรายละเอียดเป็นเสาเข็มไมโครไพล์ i22x22 (micropile i22x22) ขนาดหน้าตัด 22×22 เซนติเมตร Design Load อยู่ที่ 25 ตัน/ต้น ทำการตอกเสาเข็มจนไม่ลงแล้วเช็ค BlowCount ตามรายการคำนวณของวิศวกรทุกต้น ผู้รับเหมา : Thai Nishimatsu Construction Co., Ltd. สถานะ : ส่งมอบงานตอกเสาเข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาชมบรรยากาศขณะตอกเสาเข็มกันครับ หาข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อปรึกษางานก็สามารถติดต่อได้ทาง www.nmp.co.th www.narongmicropile.com Tel : 02-159-8480 และ Mobile : 091-309-7695

ไมโครไพล์-renovate-ทวีวัฒนา

RENOVATE บ้านพักอาศัย ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 9 | micro pile i18 ราคา | ไมโครไพล์ i18 ราคา

RENOVATE บ้านพักอาศัย ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 9 โดยมีรายละเอียดเป็นเสาเข็มไมโครไพล์ i18x18 (micropile i18x18) ขนาดหน้าตัด 18 เซนติเมตร Design Load อยู่ที่ 20 ตัน/ต้น ทำการตอกเสาเข็มจนไม่ลงแล้วเช็ค BlowCount ตามรายการคำนวณของวิศวกรทุกต้น ผู้รับเหมา : บริษัท โฮมสไตล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด สถานะ : ส่งมอบงานตอกเสาเข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาชมบรรยากาศขณะตอกเสาเข็มกันครับ หาข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อปรึกษางานก็สามารถติดต่อได้ทาง www.nmp.co.th www.narongmicropile.com Tel : 02-159-8480 และ Mobile : 091-309-7695

micropile-isb-cover

International School Bangkok (ISB) | spun micro pile | ไมโครไพล์ | เสาเข็มไมโครไพล์

โดยมีรายละเอียดเป็นเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (spun micropile) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตรและ 25 เซนติเมตร Design Load อยู่ที่ 25 และ 35 ตัน/ต้น ตามลำดับ ทำการตอกเสาเข็มจนไม่ลงแล้วเช็ค BlowCount ตามรายการคำนวณของวิศวกรทุกต้น ผู้รับเหมา : บริษัท น๊อฟคอน จำกัด LOCATION : 39, 7 Soi Nichada Thani, Amphur, Nonthaburi, นนทบุรี สถานะ : ส่งมอบงานตอกเสาเข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาชมบรรยากาศขณะตอกเสาเข็มกันครับ หาข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อปรึกษางานก็สามารถติดต่อได้ทาง www.nmp.co.th www.narongmicropile.com Tel : 02-159-8480 และ Mobile : 091-309-7695

Metro industrial park Co.,Ltd. (Prachinburi)-spun micropile 30 cm.

Metro industrial park | spun micro pile | ไมโครไพล์ | เสาเข็มไมโครไพล์

PROJECT NAME : – LOCATION : ตำบล บางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี โดยมีรายละเอียดเป็นเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (spun micropile) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร Design Load อยู่ที่ 50 ตัน/ต้น ทำการตอกเสาเข็มจนไม่ลงแล้วเช็ค BlowCount ตามรายการคำนวณของวิศวกรทุกต้น ผู้รับเหมา : บริษัท เมโทร อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด สถานะ : ส่งมอบงานตอกเสาเข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาชมบรรยากาศขณะตอกเสาเข็มกันครับ หาข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อปรึกษางานก็สามารถติดต่อได้ทาง www.nmp.co.th www.narongmicropile.com Tel : 02-159-8480 และ Mobile : 091-309-7695

Egco Cogeneration Power Plant-micropile-cover

Egco Cogeneration Power Plant | spun micro pile | ไมโครไพล์ | เสาเข็มไมโครไพล์

PROJECT NAME : Egco Cogeneration Power Plant – Waste water pond Retaining wall LOCATION : 222 Kha District ตำบล มาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง โดยมีรายละเอียดเป็นเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (spun micropile) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร Design Load อยู่ที่ 30 ตัน/ต้น ทำการตอกเสาเข็มจนไม่ลงแล้วเช็ค BlowCount ตามรายการคำนวณของวิศวกรทุกต้น ทำการทดสอบรอยเชื่อมโดยวิธี PT TEST ทดสอบ strength คอนกรีต ด้วยวิธี schmidt hammer ผู้รับเหมา : TTCL สถานะ : ส่งมอบงานตอกเสาเข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาชมบรรยากาศขณะตอกเสาเข็มกันครับ สอบเชื่อม – pass …

Egco Cogeneration Power Plant | spun micro pile | ไมโครไพล์ | เสาเข็มไมโครไพล์ Read More »

micropile-uacj

UACJ Amata City IE Rayong | spun micro pile | ไมโครไพล์ | เสาเข็มไมโครไพล์

PROJECT NAME : UACJ Amata City IE Rayong LOCATION : สถานที่ก่อสร้าง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง 7/352 ตำบล มาบยางพร อำเภอปลวกแดง ระยอง โดยมีรายละเอียดเป็นเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (spun micropile) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร Design Load อยู่ที่ 30 ตัน/ต้น ทำการตอกเสาเข็มจนไม่ลงแล้วเช็ค BlowCount ตามรายการคำนวณของวิศวกรทุกต้น ทำการทดสอบรอยเชื่อมโดยวิธี PT TEST ผู้รับเหมา : บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด สถานะ : ส่งมอบงานตอกเสาเข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาชมบรรยากาศขณะตอกเสาเข็มกันครับ หาข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อปรึกษางานก็สามารถติดต่อได้ทาง www.nmp.co.th www.narongmicropile.com Tel : 02-159-8480 และ Mobile : 091-309-7695

ไมโครไพล์-แหลม25hours

บ้านพี่แหลม 25hours | micro pile i18 ราคา | ไมโครไพล์ i18 ราคา| เสาเข็มไมโครไพล์ i18

ต่อเติมบ้านพักอาศัย บ้านพี่แหลม วง 25 hours รังสิต โดยมีรายละเอียดเป็นเสาเข็มไมโครไพล์ i18x18 (micropile i18x18) ขนาดหน้าตัด 18 เซนติเมตร Design Load อยู่ที่ 20 ตัน/ต้น ทำการตอกเสาเข็มจนไม่ลงแล้วเช็ค BlowCount ตามรายการคำนวณของวิศวกรทุกต้น ผู้รับเหมา : – สถานะ : ส่งมอบงานตอกเสาเข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาชมบรรยากาศขณะตอกเสาเข็มกันครับ หาข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อปรึกษางานก็สามารถติดต่อได้ทาง www.nmp.co.th www.narongmicropile.com Tel : 02-159-8480 และ Mobile : 091-309-7695

ไมโครไพล์-หมู่บ้านบุราสิริ

หมู่บ้าน บุราสิริ วงแหวน-อ่อนนุช | micro pile i18 ราคา | ไมโครไพล์ i18 ราคา| เสาเข็มไมโครไพล์ i18

ต่อเติมบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ที่หมู่บ้านบุราสิริ วงแหวน-อ่อนนุช โดยมีรายละเอียดเป็นเสาเข็มไมโครไพล์ i18x18 (micropile i18x18) ขนาดหน้าตัด 18 เซนติเมตร Design Load อยู่ที่ 20 ตัน/ต้น ทำการตอกเสาเข็มจนไม่ลงแล้วเช็ค BlowCount ตามรายการคำนวณของวิศวกรทุกต้น ผู้รับเหมา : – สถานะ : ส่งมอบงานตอกเสาเข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาชมบรรยากาศขณะตอกเสาเข็มกันครับ หาข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อปรึกษางานก็สามารถติดต่อได้ทาง www.nmp.co.th www.narongmicropile.com Tel : 02-159-8480 และ Mobile : 091-309-7695