การออกแบบกำลังรับน้ำหนักของฐานรากแผ่จากผลการเจาะสำรวจและทดสอบดิน (โดยประมาณ)

            สำหรับการออกแบบระบบฐานรากในเบื้องต้นโดยประมาณ (preliminary design) : F.S. = 3.0 โดยอาศัยผลการทดสอบที่ได้จากการทดสอบทั้งในสนามและห้องทดลอง สามารถทำได้ดังนี้

·       สำหรับกรณีของดินเหนียว (F.S. = 2.5 – 3.0)
กำลังรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของดิน (qall) = qu = 2c; ปอนด์ต่อตารางฟุต
กำลังรับน้ำหนักบรรทุกประลัย
(qult) = 1.25N; T/m2.

·       สำหรับกรณีของดินทราย (F.S. = 2.5 – 3.0)
กำลังรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของดิน (qall) = 250N; ปอนด์ต่อตารางฟุต (สำหรับ 10 N 50)
กำลังรับน้ำหนักบรรทุกประลัย (qult) = 40N; T/m2. …[Meyerhof, 1956)
กำลังรับน้ำหนักบรรทุกประลัย
(qult) = 30N; T/m2. …[Japan, 1956)
กำลังรับน้ำหนักบรรทุกประลัย
(qult) = 12.5N; T/m2. …[Terzaghi and Peck)

การออกแบบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มจากผลการเจาะสำรวจและทดสอบดิน (โดยประมาณ)

เมื่อรับแรงอัด Qall = fA(พื้นที่ผิวเข็ม)+bA(พื้นที่ปลายเข็ม)

เมื่อรับแรงดึง Qall = fA(พื้นที่ผิวเข็ม)+DL

  • สำหรับดินเหนียว
    f = 0.15qu; ปอนด์/ ตร.ฟุต
    b = 1.50qu; ปอนด์/ ตร.ฟุต 
  • สำหรับดินทราย
    f = 8N; ปอนด์/ ตร.ฟุต
    b = 2,400N; ปอนด์/ ตร.ฟุต 
รูปการรับแรงของเสาเข็ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *