การออกแบบกำลังรับน้ำหนักของฐานรากแผ่และเสาเข็มจากการเจาะสำรวจและทดสอบดิน (โดยประมาณ)
การออกแบบกำลังรับน้ำหนักของฐานรากแผ่จากผลการเจาะสำรวจและทดสอบดิน
(โดยประมาณ)

            สำหรับการออกแบบระบบฐานรากในเบื้องต้นโดยประมาณ
(preliminary design) :
F.S. = 3.0 โดยอาศัยผลการทดสอบที่ได้จากการทดสอบทั้งในสนามและห้องทดลอง
สามารถทำได้ดังนี้

·       สำหรับกรณีของดินเหนียว
(F.S. = 2.5 – 3.0)
กำลังรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของดิน
(qall)
= qu = 2c; ปอนด์ต่อตารางฟุต
กำลังรับน้ำหนักบรรทุกประลัย (qult) = 1.25N; T/m2.

·       สำหรับกรณีของดินทราย
(F.S. = 2.5 – 3.0)
กำลังรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของดิน
(qall)
= 250N; ปอนด์ต่อตารางฟุต (สำหรับ 10 ≤ N ≤ 50)
กำลังรับน้ำหนักบรรทุกประลัย
(qult)
= 40N; T/m2. …[Meyerhof, 1956)
กำลังรับน้ำหนักบรรทุกประลัย (qult) = 30N; T/m2. …[Japan, 1956)
กำลังรับน้ำหนักบรรทุกประลัย (qult) = 12.5N; T/m2. …[Terzaghi and Peck)

การออกแบบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มจากผลการเจาะสำรวจและทดสอบดิน (โดยประมาณ)

เมื่อรับแรงอัด Qall = fA(พื้นที่ผิวเข็ม)+bA(พื้นที่ปลายเข็ม)

เมื่อรับแรงดึง Qall = fA(พื้นที่ผิวเข็ม)+DL

  • สำหรับดินเหนียว
    f = 0.15qu; ปอนด์/ ตร.ฟุต
    b = 1.50qu; ปอนด์/ ตร.ฟุต 
  • สำหรับดินทราย
    f = 8N; ปอนด์/ ตร.ฟุต
    b = 2,400N; ปอนด์/ ตร.ฟุต 
รูปการรับแรงของเสาเข็ม

Leave a Reply